BEHANDLING AV SPISEFORSTYRRELSER

Behandling bulimiSamtidig forekommende lidelser som må behandles samtidig

Ettersom 2 av 3 som har en spiseforstyrrelse i tillegg har en bipolar spektrumlidelse er det av vesentlig betydning for å dempe det totale lidelsestrykket at de tilbakevendende depresjonene behandles samtidig. Dette gjelder særlig der hvor graden av symptomene på spiseforstyrrelsen regelmessig varier i sykluser på uker til måneder hvor man ikke ser noen årsaker til at man har bedre og dårligere perioder.

Det er viktig å avklare om det er symptomer på hyperaktivitet eller impulsivitet som kan forklare det vedvarende suget "cravingen" etter mat. Av og til ser vi at det er symptomer fra en ubehandlet ADHD lidelse som kan være årsak til en del av plagene med spiseforstyrrelsen. I USA er og en av ADHD medisinene (lisdexamfetamin) man bruker i Norge og godkjent for bruk mot overspisningslidelse

Spiseforstyrrelser er vanligvis en sammensatt lidelse, men hvis man ikke har fokus på biologiske forhold som nevnt over vil resultatene bli dårligere.

Spiseforstyrrelser (anoreksi / bulimi) oppstår ofte i kombinasjon eller hos samme person til forskjellig tid. Behandlingen vil således ha en del likhetstrekk.

Bulimi / overspisingslidelse

Det første mål for behandling ved bulimi /overspising er å hjelpe personen til å få noe kontroll over overspising og oppkast, eventuelle andre måter å kvitte seg med maten på. Det er viktig at vedkommende raskt kommer i gang med atferdsregistrering og at man kommer i gang med kognitiv atferdsterapi rettet mot spiseforstyrrelsen.

Utsiktene til respons på medikamentell behandling er større for disse lidelsene enn for anoreksi og må således gis mer betydning. Fluoxetin er eneste godkjente preparat for bulimi, startdose 60 mg.

For overspisning finnes det ingen preparater med offisiell indikasjon i Norge. Men dokumentasjonen for topiramat er god for bulimi og særlig god for overspisingslidelse. Psykia AS har etter korrespondanse med HELFO i 2013 fått norske myndigheter til å innvilge bruk av topiramat for overspisningslidelse på blå resept etter særskilt §3-søknad fra psykiater til HELFO, eneste krav er at det er minst 3 episoder med overspising pr uke.

Bruk av lisdexamfetamin må og vurderes for overspisingslidelse, dette ble i januar 2015 godkjent for bruk på tilstanden i USA. Imidlertid vil dette være kostbart da man må dekke alle kostnader selv (ca kr 12 000 pr år), HELFO refunderer ikke dette etter §3a. Ved samtidig ADHD eller ADD vil lisdexamfetamin være særlig aktuelt da det da kan ytes refusjon etter §3a.

Ved samtidig bipolar spektrumlidelse og/eller migrene vil preparatet topiramat fremstå som et meget godt alternativ (flere studier dokumenterer dette selv om det ikke er offisiell indikasjon for bruk i Norge på bulimi eller overspising), imidlertid må man dosere svært forsiktig pga risiko for bivirkninger. Topiramat har i flere studier vist en betydelig appetitt dempende effekt og betydelig vektnedgang.

Anoreksi

Personer med denne lidelsen er ofte meget vanskelig å behandle. Det må settes et klart fokus på struktur og forutsigbarhet, noe som disse ofte har et stort behov for. Det vil måtte arbeides med kognitiv atferdsterapi (CBT) med sterkt fokus på å gi vedkommende forståelse av hva den lave vekten medfører av psykiske symptomer. Både ordinær CBT og CBT-E er aktuelt. CBT-E er en strukturert, individualisert terapimodell, og adresserer de opprettholdende faktorene ved en spiseforstyrrelse.

Ved anoreksi er også familieterapi en effektiv terapiform.

Det vil bli arbeidet med følgende spesifikke mål:

Man vil måtte engasjere ernæringsfysiolog for oppfølging. En meget strukturert behandlingsplan også i forhold til matinntak må være på plass i løpet av de første 4 ukene. Medikamentell behandling kan også være aktuelt og vil i så fall måtte følges opp av psykiater, mest aktuelt er dette ved andre samtidig forekommende tilstander. Behandling av personlighetsforstyrrelse som vanlig også forekommer vil også måtte følges opp. Kommunal oppfølging vil måtte gis en sentral rolle tidlig i behandlingsforløpet. BMI under 14-15 vil ofte tilsi at man må henvise til sykehusinnleggelse. Vekttap på mer enn 30 % over 3 mnd, puls under 40, systolisk blodtrykk under 40 mmHg er og grunner til å henvise til innleggelse.